ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ಗೌರಿಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಿರಿರಾಜತನೂದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಗುಹಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಗಂಗಾಧರಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦


ಓಂ ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ಯ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭದ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೦


ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಂತ್ರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಜಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಂಶಜಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦


ಓಂ ನಿರೀಶಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮುನಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ೪೦


ಓಂ ಕಲಿದೋಷನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ | ೫೦


ಓಂ ಅಮರಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಮೃತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಖಸಚ್ಚಿತ್ಸುಧಾರಸಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬಾಲ್ಯಾರಾಧಿತಭೂತೇಶಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಾನುಕೋಟಿಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ | ೬೦


ಓಂ ಶೀತಾಂಶುಕೃತಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಸುಮಂಗಳ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಭೋಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಾಮಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವೇದಾಂತಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಮಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಯಿತತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ | ೭೦


ಓಂ ಚಿದಂಬರಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾರಾರಾತಿಪ್ರಿಯಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೦


ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಶಾಂಕರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಬಗಳಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦


ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವವಸ್ತೂತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಿವಾಭಿಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦


ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್.

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article